Arantzazutik mundu zabalera: 1968-2018

Arantzazutik mundu zabalera: 1968-2018

La normativización del euskera: 1968-2018. La standardisation de la langue basque: 1968-2018. Basque language´s standardization: 1968-2018

 • Author: Urrutia, Andrés (arg.)
 • Publisher: Iberoamericana Vervuert
 • ISBN: 9788491922131
 • eISBN Pdf: 9783968691589
 • Place of publication:  Madrid , Spain
 • Year of publication: 2021
 • Pages: 684
Preguntarse por la normativización de la lengua vasca transcurrido casi un cuarto del siglo XXI es preguntarse por uno de los elementos esenciales de su utilización como lengua de expresión de la sociedad vasca. Por eso, la máxima institución en materia de lengua vasca, Euskaltzaindia, ha reunido alrededor de sí un grupo destacado de representantes de la realidad lingüística vasca para reflexionar sobre lo ya hecho y lo que queda por hacer en esta materia, sabiendo que una lengua se hace todos los días, en su contraste entre los hablantes que la utilizan en sus diferentes interacciones.

Este volumen reúne las reflexiones que la Euskaltzaindia/Real Academia de la Lengua Vasca realizó, con la aportación de una serie de especialistas de diferente procedencia, en Arantzazu, donde se llevó a cabo, en 1968, el intento más amplio y exitoso de aunar los elementos del proceso de normativización que de forma popular se conoce hoy en día con el nombre de euskara batua o lengua vasca unificada.
 • Cubierta
 • Portada
 • Página de derechos de autor
 • Aurkibidea / Índice / Sommaire / Index
 • Aurkezpena
 • Presentación / Présentation / Presentation
 • Argitarazleari buruz / Sobre el editor / À propos de l'éditeur / About the editor
 • I Euskara batua eta euskaltzaindia / Euskera unificado y la real academia de la lengua vasca / Euskara unifiée et l'académie royale de la langue basque / Unified euskara and the royal academy of the basque language
  • Euskara batua eta Euskaltzaindia: oraina eta geroa
 • II Beste hizkuntza gutxiagotu batzuen estandarizazio prozesuetatik ikasten / Aprendiendo de los procesos de estandarización de otras lenguas minorizadas / Apprendre des processus de normalisation d'autres langues minorisées / Learning from the standardization processes of other minorized languages
  • The history and standardization of frisian
  • Languaje standardization. In european autochthonous minority languagecommunities: looking back to the future
  • Vigencia de los criterios de Pompeu Fabra para la codificación de la lengua catalana.. 87
  • Manuel González González
  • El complejo camino hacia la codificación de la lengua gallega
 • III Euskara batuaren geografiak / Geografías del euskera unificado / Géographies de la langue basque unifié / Geographies of the unified basque language
  • Euskara batua, ahozko transmisioko hizkeraren mesedegarritasuna
  • Euskara batua Nafarroan
  • Euskara batua Ipar Euskal Herrian: lehen eta orain
  • Euskara batu ahozkoaren eta sartaldeko euskara estandar ahozkoaren artekohizkuntza-harremana 50 urte geroago: bertsolaritza eta hezkuntza
  • Euskaldun bat, bi euskara. Zuberera eta batua zuberotar gazteen ahotan gauregun
 • IV Euskara batuaren sorrera eta ibilbideak / El origen y la evolución del euskera unificado / L'origine et l'évolution de la langue basque unifié / The origin and evolution of the unified basque language
  • Euskara batuaren nondik norako linguistikoak
  • Euskara batua eta hiztegigintza
  • Euskara batua eta antroponimia
  • Euskara batuaren sorrera eta ibilbidea: euskara batua eta toponimia
  • Euskara batuaren aulkia hirugarren hankatik herren
  • Euskara batuaren hiztegia eta euskararen lexiko estandarra: begiratu batespezialitate-arloetatik
  • Euskaltzaindiaren hiztegiaren ekarpena lexiko espezializatuaren etaez-espezializatuaren harmonizazioan
  • Euskara batuaren hitz berriak: erabileratik estandarizaziorako bideak
  • Euskarazko bihurkarien erabileraz: zergatia, aldakortasuna, eta ikuspegialderatzailea
  • Pertsona izenen bilakaera Hego Euskal Herrian, eta eragina Espainiakoestatuan
 • V Euskara batuaren etorkizuneko erronkak / Futuros retos del euskera unificado / Défis futurs de la langue basque unifié / Future challenges of the unified basque language
  • Komunikabideetan / Medios de comunicación / Moyens de communication / Media
  • Zenbait gogoeta Euskara batuaren araugintzaz EiTBko esperientziatik
  • Orotariko komunikabideak, orotariko batua
  • Estilo liburuak euskal hedabideetan. Euskararen estandarizazioan lagun
  • Ingurune digitalean / Entorno digital / Environnement numérique / Digitalenvironment
  • Bidean ikasitakoarekin etorkizuneko erronkei aurre egiten
  • Euskara ingurune digitalean hedatzeko ditugun hiru erronka: zaintza, adimenartifiziala eta lankidetza teknologikoa
  • Euskara (batua) ingurune digitalean: bidean ikasiXa eta etorkizunekoerronkak
  • Euskara batua gazteen lagunarteko ziberkomunikazio pribatuan
  • Hezkuntzan / Educación / Éducation / Education
  • Euskara batua eta euskalkiak hiztun osoaren baitan
  • Euskara batuaren etorkizuneko erronkak hezkuntzan
  • Euskararen hiztun elkartearen eraketa eremu akademikoan. 50 urtekobilakaera
  • Arlo sozioekonomikoan / Ámbito socioeconómico / Portéesocio-économique / Socio-economic field
  • Euskara batua eta idazkera juridikoa
  • Arkitektura, hirigintza eta euskara
  • Euskara batuaren erronkak makina-erremintan: asko egin dugulako daukaguasko egiteko
  • Euskara lan-eremuan: irabazi beharreko lekua
  • Administrazioan eta oinarrizko zerbitzuetan / Administración y serviciosesenciales / Administration et services essentiels / Administration andessential services
  • Euskara batuaren etorkizuneko erronkak administrazioan. Nafarroan zer?
  • DUGUtik GARAra
  • Hizkera argia administrazio elektronikoaren garaian
  • Itzulpengintzan eta literaturan / Traducción y literatura / Traduction etlittérature / Translation and literature
  • Itzulpena euskararen batasungintzan. Etorkizuna zabaltzen
  • Hamalau galde eta lau uste batuaz eta literaturaz (Euskara batuaren etorkizuneko erronkak literaturan)
  • Estuegi ala zabalegi?
 • VI Arau linguistikoen gizarteratzea / Socialización de las normas lingüísticas / Sosialisation des normes linguistiques / Sozialization of linguistic norms
  • Euskara Batuaren Eskuliburuari (EBE) buruzko zertzelada nagusiak
 • VII Epilogoa / Epílogo / Épilogue / Epilogue
  • Arrautza, huevo, oeuf, egg
 • VIII Euskara batuaren adierazpena / Declaracion del euskera unificado / Déclaration de la langue basque unifié / Declaration of the unified basque language
  • Euskara batuaren adierazpena. Arantzazutik mundu zabalera / Declaración deleuskera unificado. De Arantzazu al mundo entero / Déclaration de la languebasque unifié. D'Arantzazu au monde entier / Declaration of the unified Basquelanguage. From Arantzazu to the wider world